5VTA – Viisi vaikuttavaa teknologia-askelta elintarvikealan pk-yrityksissä

Mirka Leino, Satakunnan ammattikorkeakoulu ja Juha Palomäki, Seinäjoen ammattikorkeakoulu

Pienet ja keskisuuret elintarvikeyritykset ovat merkittävässä osassa yhteiskunnassamme. Suomen talous on suuresti riippuvainen pk-yrityksistä, koska yhä suurempi osa tulevaisuuden kasvupotentiaalista muodostuu pk-yritysten innovaatioista ja tuottavuuden kasvusta.

Elintarviketeollisuuden pk-yrityksillä on selkeitä kilpailukyvyn parantamistarpeita liittyen tuotannon kustannustehokkuuden parantamiseen, energian käytön optimointiin sekä investointien suhteuttamiseen yrityksen kokoon ja takaisinmaksuaikatavoitteisiin. Pysyäkseen mukana yhä vaativamman tuotannon ja digitaalisten ratkaisujen kehityspolulla pk-yritysten tulee tunnistaa kehittämismahdollisuutensa ja osata investoida älykkäästi. 

Viiden vaikuttavan teknologia-askeleen mallin kehittäminen

Viisi vaikuttavaa teknologia-askelta elintarvikealan pk-yrityksissä -hankkeessa perehdyttiin 21 elintarvikealan pk-yrityksen toimintaan, tuotantoon, automatisointiasteeseen, energiatehokkuuteen, toiminnanohjaukseen ja kehittämissuunnitelmiin. Tämän perusteella tunnistettiin, evaluoitiin ja mallinnettiin toimintatapoja, joiden avulla elintarviketeollisuuden pk-yritykset pystyvät uusia teknologioita hyödyntämällä parantamaan kustannustehokkuuttaan ja kilpailukykyään. Tarvetunnistuksen perusteella ideoitiin, laskettiin hyötylukuja, tehtiin esimerkkisovelluksia, simuloitiin uudenlaista toimintaa, tunnistettiin kehittämiskohteita ja hyödynnettäviä teknologioita sekä kehitettiin tällä sivustolla esiteltävä viiden vaikuttavan teknologia-askeleen malli, jonka avulla pk-yritykset voivat lähteä askel kerrallaan kehittämään tuotantoaan

Viiden vaikuttavan teknologia-askeleen toimintamallissa edetään ensimmäisen askeleen tuotannon ja toimintojen analyysistä (Askel 1), toiselle askeleelle, jolla kehitetään toimintojen hallintaa (Askel 2). Kolmannella askeleella keskitytään uusien automaatioteknologioiden hyödyntämiseen pk-yrityksille soveltuvalla tasolla (Askel 3). Neljännellä askeleella perehdytään energiatehokkuutta parantaviin toimiin (Askel 4) ja viidennellä askeleella yhteistyörobotteihin ja niiden tuomiin uusiin mahdollisuuksiin tuotannon eri alueilla (Askel 5). 

Viiden vaikuttavan teknologia-askeleen malli Internet-sivustoksi

5VTA-toimintamalli on tuotettu helposti lähestyttäväksi Internet-sivustoksi, josta löytyy teknologiatietoa sellaiseen muotoon kirjoitettuna, että pk-yritysten on helppo tunnistaa lähtökohtia ja vinkkejä kehittämistoimilleen. Sivustolta löytyy myös konkreettisia esimerkkejä eri vaiheiden toteutusmahdollisuuksista niin videoina kuin kuvaa ja tekstiä sisältävinä kuvauksina. Teknologia-askeleiden vaikuttavuus on tähdätty nimenomaan pk-yrityksille. Toimintaohjeilla tavoitellaan suoraviivaista ja mahdollisimman merkittävää kustannustehokkuuden parantamista tilanteissa, joissa tuotesarjat ja tilat ovat pieniä ja tuotteet voivat olla hyvinkin yksilöllisiä.

Askelilla eteneminen

Kaikki viiden askeleen mallin askeleet ja niiden toimenpiteet vastaavat selkeästi hankkeen aikana yritysten kanssa käydyissä keskusteluissa tunnistettuihin tarpeisiin. Kun yritys hyödyntää jonkun tai joidenkin askelten ohjeistusta, saa se varmasti hyötyä toimintaansa. Askelia ei tarvitse kuitenkaan edetä järjestyksessä tai tehdä kaikkia kerrallaan vaan niitä voi edetä parhaaksi katsotussa järjestyksessä ja yritykselle sopivalla aikataululla – pääasia, että kehitetään oikeita asioita! Suotavaa on kuitenkin lähteä liikkeelle tuotannon ja toimintojen analyysistä, koska sen avulla voidaan tunnistaa niin kokonaisuuksia kuin yksittäisiä kehittämisen kohteitakin. Tuotannon ja toimintojen analyysiin voisi käyttää myös ulkopuolista tarkastelijaa. Ulkopuolisen silmin voidaan tunnistaa jotain, mikä ei omassa katselmuksessa enää tule esille.

Askelittain eteneminen mahdollistaa myös investointien tekemisen osissa. Kun yritys on tunnistanut omasta näkökulmastaan merkittävimmät askeleet ja niillä etenemisjärjestyksen, voidaan investointejakin tehdä askel kerrallaan ja kohde kerrallaan.