ASKEL 4

ENERGIATEHOKKUUS
Petri Lähde ja Marko Kukka, Satakunnan ammattikorkeakoulu 

Energiankäytön tehostamisessa oleellista on olla selvillä siitä, mihin energiaa yrityksessä käytetään. Energiankulutuksen seurannassa tarkastellaan useimmiten sähköä, lämpöä, polttoaineita ja yhä useammin myös jäähdytykseen kuluvaa energiaa. Kulutuksen seuranta tapahtuu yrityksissä yleensä kuukausi- tai vuositasolla. Energian käytöstä syntyviä kustannuksia tarkastellaan yleensä samalla tasolla. 5VTA-hankkeessa selvitettiin useiden erilaisten elintarvikealan pk-yritysten energiankulutusta ja etsittiin yhteneviä parannuskohteita ja prosesseja.

Energiansäästö elintarvikealalla

Elintarviketeollisuusliiton mukaan vapaaehtoisissa energiatehokkuussopimuksissa kaudella 2008 – 2016 oli mukana 47 yritystä ja näiden 86 toimipaikkaa. Mukana olleet yritykset kattoivat yli 70 % elintarvikealan energiankäytöstä ja yritysten tekemien toimenpiteiden vuotuinen energiansäästövaikutus oli yhteensä 289000 MWh/a. Energiansäästöistä noin 85 % jakautuu lämpöön ja polttoaineisiin ja 15 % sähköön. Toimenpiteiden kustannussäästöt ovat sopimuskaudella olleet noin 60 miljoonaa euroa.

Taulukosta 1 voidaan havaita, että suurimmalla osalla sopimuskaudella toteutetuista energiansäästötoimenpiteistä takaisinmaksuaika jää alle viiteen vuoteen. Yleisimmät toimenpiteet yrityksissä ovat liittyneet tuotannon ja prosessien lämmitys- ja jäähdytysvaiheisiin. Tällaisia ovat muun muassa lämmön talteenotto poistoilmasta ja jätevedestä, lämmöntuotantotavan muutokset (esimerkiksi siirtyminen lämpöpumppuihin) sekä jäähdytyslaitteistojen ja –prosessien muutokset. Muita toimenpiteitä ovat olleet muun muassa tilojen valaistuksen ja valaistuksen ohjauksen uudistaminen, aikaohjelmien käyttö, ilmanvaihtokoneiden kunnon tarkistus sekä tilojen ilmamäärien tarkistus.

Taulukko 1 Sopimuskaudella 2008 – 2016 raportoitujen toteutettujen toimenpiteiden jakautuminen takaisinmaksuaikojen suhteen (Motiva www-sivut 2019)

Tarkempaa tietoa energiansäästön eri osa-alueista saat seuraavista linkeistä:

Aurinkoenergiasta on muodostunut kustannustehokas ja imagoa parantava keino vähentää omia päästöjä. Tutustu tarkemmin aurinkoenergian mahdollisuuksiin ja esimerkkilaskelmiin.

Elintarviketeollisuuden leipomo- ja lihateollisuuteen liittyviä alakohtaisia huomioita löytyy seuraavilta sivuilta: